กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ

Sep 01.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคตะวันออก

Aug 18.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคใต้

Aug 18.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคกลาง

Aug 06.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jul 23.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ Participatory Action Reserach ภาคเหนือ

Jul 22.2020
share
Categories
Contact