กิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผู้บริโภค จับมือกันแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

Jan 31.2017
share
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ประกอบการสื่อ บริษัทที่ปรึกษา

กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา และสมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีบริการ

กสทช. จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผ่านการกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

Jan 24.2017
share
มื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผ่านการกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม ณ โรงแรม

กสทช. จัดเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ภาคใต้

Jan 24.2017
share
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ระดับภาค
Categories
Contact