กิจกรรมที่ผ่านมา

กสทช. ระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

Jan 31.2017
share
เมื่อวานนี้ (๒๗ มี.ค. ๕๗) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน "การสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวี

เพชรบุรีโมเดล : ทางออกเพื่อแก้ปัญหาโฆษณาเกินจริง

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้เห็นชอบต่อระยะเวลาใบอนุญาตออกไปหลังครบปีของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือช่องรายการดาวเทียม จำนวน 177 ช่อง

กสทช. จับมือกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า จัดเสวนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ท่ี่ผ่านมา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดยคุณศิริวรรณ ฟุ่มเฟือง ผู้อำนวยการ

กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดย ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครอง

กสทช. จับมือสื่อ 11 องค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลกันเอง สร้างมาตรฐานเดียวกัน

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การสัมมนาและการจัดนิทรรศการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการสัมมนาและการจัดนิทรรศการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
Categories
Contact