กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคตะวันออก

Aug 18.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคใต้

Aug 18.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคกลาง

Aug 06.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jul 23.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ Participatory Action Reserach ภาคเหนือ

Jul 22.2020
share

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ พื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 63

Mar 19.2020
share
Categories
Contact