กิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่ายการส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี

Feb 02.2017
share
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช. ระดมความคิดเห็นการจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์

Feb 02.2017
share
กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์

กสทช.จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค”

Feb 02.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑o เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร

กสทช. รวมพลัง “ฅ ทันสื่อ”

Feb 01.2017
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ (คน ทัน สื่อ)

Feb 01.2017
share
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. พร้อมด้วย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทัน

ประมวลภาพบรรยากาศ "การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต"

Feb 01.2017
share
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต โดยนางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
Categories
Contact