กสทช.จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค”

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑o เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไรไม่เอาเปรียบผู้บริโภค” เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ปฏิบัติให้ถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

       โดยมีคุณ สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “ถูกหรือไม่ อย่างไร” และ “ควรหรือไม่ อย่างไร”

       ทั้งนี้ แนวคิด “ถูกหรือไม่ อย่างไร” หมายถึง กฎหมายได้กำหนดเรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยว่า เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ แนวคิด “ ควรหรือไม่ อย่างไร” หมายถึง นอกจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ควรมีกรอบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อไม่ให้มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งมีวิทยากรจาก สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมวิชาการเกษตร ได้มาให้ความรู้

       จากนั้น ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ร่วมกันจัดทำ ร่าง กรอบแนวปฏิบัติ จากผู้ผลิตโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าร่วมประชุม โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มคือ กลุ่มการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  กลุ่มการโฆษณาเครื่องรางของขลัง, กลุ่มการโฆษณาสารเคมีเกษตร และ กลุ่มการโฆษณาสินค้าโดยใช้เทคนิคการตลาดแบบตรง และในแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรและนักวิชาการจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลเข้าร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงกันกับผู้ผลิตโฆษณาสินค้าต่างๆ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค และช่วงสุดท้ายของงานก็ได้มีการสรุปผลการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่ม

Contact