สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ

ที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อ และนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีการหลอมรวมเทคโนโลยี

โดยมี มหาวิทยาลัยกลุ่มนำร่องทั้ง ๑๓ แห่ง ได้แก่ ภาคกลาง ๗ แห่ง (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ภาคเหนือ ๒ แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ภาคใต้ ๒ แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 

 

 

 

 

Contact