การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบการมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบการมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมซันไรส์ โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จ. ฉะเชิงเทรา

        

Contact