สำนักงาน กสทช. คว้าอันดับ 1 รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน กสทช. ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในประเภทกองทุนและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐด้วยคะแนน 97.75 คะแนน และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 8,303 หน่วยงาน
“ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจของสำนักงาน กสทช. ที่เกิดจากความมุ่งมั่น ความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน”

Contact