ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. สั่งช่องรายการยุติโฆษณาเกินเวลา จัดพื้นที่ข้อความหน้าจอรบกวนการชมรายการและสั่งปรับรายการที่ใช้คำหยาบคายล่อแหลม

Jan 11.2018
share

สำนักงาน กสทช. รับฟังความคิดเห็นคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล

Jan 11.2018
share

กสทช. อนุมัติเงินสนับสนุนการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพิ่มในระบบ HD พร้อมมีมติเห็นชอบกับสำนักงาน กสทช. ในหนังสือชี้แจง สตง. เรื่อง USO NET และรอความเห็นตอบกลับจาก สตง. ก่อนที่ให้ความเห็นชอบลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

Nov 29.2017
share

การประชุมขี้แจงถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานและจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนัก บส

Nov 28.2017
share

การดำเนินงาน สำนัก บส. ในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Nov 28.2017
share

แบบฟอร์มรายละเอียด การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อประกอบการร้องเรียน

Nov 28.2017
share

กสทช. อนุมัติคลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อใช้งาน IoT พร้อมอนุมัติความถี่ย่าน 800/900 MHz และ 400 MHz ใช้งานระบบคมนาคมขนส่งทางราง

Nov 28.2017
share
Contact