Question / Answer

Question
 • Kanya 11 February 2014, 00:00 AM
  โฆษณาทีวี
  สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังทำงานโฆษณาเกี่ยวกับ เวปไซด์จองโรงแรม ซึ่งวางแผนจะทำโฆษณาทีวี การแสดงรูปภาพของห้องนอน ห้องน้ำ คู่ชายหญิงใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ ขัดต่อข้อห้ามใดๆหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
  • Wednesday February 12, 2014 00:00
   พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ กำหนด ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๒) กำหนดว่า การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริง เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทำไม่ได้เช่นกันครับ ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของสถานีที่จะตรวจพิจารณาไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับ // ทราบว่า ฟรีทีวี (Analog) ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้มีคณะทำงานชุดหนึ่งช่วยกันดูโฆษณาก่อนออกอากาศทางฟรีทีวี ลองปรึกษาสมาคมฯ ดูนะครับ
  • Wednesday February 12, 2014 00:00
   ขอบคุณค่ะ
 • MOOKAPI 07 February 2014, 00:00 AM
  แบบฟอร์มสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (นส.01) อยู่ไหนใน web.
  รบกวนสอบถามแบบฟอร์มสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (นส.01) อยู่ไหนใน web.ค่ะ หาไม่เจอค่ะ
  • Wednesday February 12, 2014 00:00
   ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโลดคร้าบบบบ กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (นส) 02-2717600 ต่อ 5667
  • Monday July 21, 2014 00:00
   lankrabuefm
 • nim 06 February 2014, 00:00 AM
  การโฆษณาเกินเวลาของทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล
  - ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล โฆษณาได้สูงสุดกี่นาทีต่อชั่วโมง แล้วระเบียบดูได้จากที่ไหนคะ - เรื่องการโฆษณาเกินเวลาของทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลใครเป็นผู้ตรวจสอบและตรวจสอบอย่างไรบ้างคะ - หากมีการโฆษณาเกินเวลาจริง มีบทลงโทษย่างไรบ้างคะ - ผู้บริโภคอย่างดิฉันจะสามารถร้องเรียนได้หรือไม่ถ้าหากพบว่ามีรายการทางเคเบิ้ลหรือทีวีดาวเทียมโฆษณาเกินเวลาและร้องเรียนได้ที่ไหนคะ - หน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่มีหรือไม่คะ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติดจะติดต่อได้ที่ไหนคะ ด้วยความเคารพอย่างสูง **คำถามทั้งหมดนี้ไม่ได้ทีเจตนาจะว่าร้ายให้ผู้ใด แต่เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากศึกษาและเรียนรู้ไว้คะ
  • Friday February 14, 2014 00:00
   - ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ล โฆษณาได้สูงสุดกี่นาทีต่อชั่วโมง แล้วระเบียบดูได้จากที่ไหนคะ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๑๖) การหารายได้จากการโฆษณาให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๑๖.๑) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค (๑๖.๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิก หรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที (๑๖.๓) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก หรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น การหารายได้จากการโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด ส่วนใหญ่ ทีวีดาวเทียมเป็นแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก (๑๖.๓) ส่วนเคเบิลทีวีเป็นแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิก (๑๖.๒) ครับ - เรื่องการโฆษณาเกินเวลาของทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลใครเป็นผู้ตรวจสอบและตรวจสอบอย่างไรบ้างคะ - หากมีการโฆษณาเกินเวลาจริง มีบทลงโทษย่างไรบ้างคะ กสทช. เป็นผู้ตรวจสอบครับ // ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า การโฆษณาเกินเวลา เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่ง กสทช. มีอำนาจสั่งระงับไม่ให้โฆษณาเกินเวลาได้ และยังเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับใบอนุญาตด้วยครับ // หากไม่ทำตามคำสั่งก็มีโทษตามนี้ครับ ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ให้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์นั้นระงับการดำเนินการดังกล่าวโดยทันที ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับคำสั่งตามข้อ ๘ แล้วไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการจะปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการต่อไป คณะกรรมการจะปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลา ที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น - ผู้บริโภคอย่างดิฉันจะสามารถร้องเรียนได้หรือไม่ถ้าหากพบว่ามีรายการทางเคเบิ้ลหรือทีวีดาวเทียมโฆษณาเกินเวลาและร้องเรียนได้ที่ไหนคะ อยากให้ร้องเรียนครับ 1200 โทรฟรี แต่เจ้าหน้าที่รบกวนขอชื่อสถานี ช่วงเวลาที่คิดว่าเป็นการโฆษณาเกินเวลา และหลักฐานอื่นๆ เช่น บันทึกภาพส่งมาด้วย ก็จะช่วยให้เราตรวจสอบ และทำงานได้ครับ // เคยมีผู้ร้องเรียน ทำตารางเวลามาเลยครับ คำนวณให้เสร็จสรรพ เจ้าหน้าที่ก็ตรวจซ้ำอีกทีครับ - หน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่มีหรือไม่คะ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติดจะติดต่อได้ที่ไหนคะ มีสำนักงาน กสทช. เขต กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ครับ แต่อาจไม่ได้ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 9 (เชียงใหม่) ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์: 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686 โทรสาร 0-5327-4670e-mail : mtr_cm@nbtc.go.th กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) ของเราอยู่ส่วนกลางครับ
 • Knowledge 21 January 2014, 00:00 AM
  ต้องการทราบข้อมูลว่ามีบริษัทเกี่ยวกับการผลิตสื่อใดบ้าง กี่บริษัท ที่จดทะเบี่ยนในประเทศไทย จะหาข้อมูลได้จากแหล่งใดครับ
  ต้องการทราบข้อมูลว่ามีบริษัทเกี่ยวกับการผลิตสื่อใดบ้าง กี่บริษัท ที่จดทะเบี่ยนในประเทศไทย จะหาข้อมูลได้จากแหล่งใดครับ สามารถหาได้จากสมาคมใดบ้างรึเปล่าครับ ผมหาใน google แล้วไม่เจอน่ะครับ
  • Tuesday January 21, 2014 00:00
   เข้าใจว่า บริษัท ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น่าจะลองสอบถามดูนะครับ http://www.dbd.go.th
 • dj preeraponl 10 January 2014, 00:00 AM
  ผมต้องการสอบผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ต้องใช้เอกสารอะไรมั้งครับ
  • Tuesday January 21, 2014 00:00
   เท่าที่ทราบ ขณะนี้ไม่ได้บังคับสอบนะครับ เป็นเรื่องของความสมัครใจ โดยจะต้องผ่านการอบรม ๓ ระดับก่อน มีหลายหน่วยงานเป็นหน่วยรับอบรมที่ทำ MOU กับ กสทช. นะครับ อย่างไรติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (สายลม) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 462, 463 โทรสารหมายเลข 0 2278 4426 ทุกวันและเวลาราชการ E-mail : nbtc.anc@gmail.com
 • ALARTH 05 January 2014, 00:00 AM
  ก่อนเกิด กสทช กับ หลังเกิด กสทช. มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างวิทยุไทยอย่างไร?
  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างสื่อวิทยุของไทยก่อนการเกิดขึ้นของ กสทช. และความสัมพันธ์ของปัญหาเป็นอย่างไร และเมื่อเกิด กสทช. ขึ้นแล้วแก้ไขปัญหาต่างๆก่อนหน้านี้ได้ไหม?
  • Tuesday January 21, 2014 00:00
   ผมขอยกบทสัมภาษณ์ของ ท่าน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ มาเป็นคำตอบครับ เพราะน่าจะชัดเจนของการเกิดขึ้นของ กสทช. กับการปฏิรูปสื่อ ซึ่งตอนนี้ได้มีการประมูลทีวีดิจิตอลแล้ว ก็น่าจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในวงการสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยครับ // เป็นภาพรวมของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ครับ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า "สื่อ" มีบทบาทสำคัญทั้งในอดีตและอนาคต ท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เกิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลากหลาย ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุชุมชน ทีวีดาวเทียม รวมทั้งทีวีดิจิทัล ทำให้สังคมพูดถึงประเด็นการปฏิรูปสื่อน้อยลง อาจจะเพราะสิ้นหวังหรือข้ามจุดเรื่องการปฏิรูป ในยุคที่ประชาชนมีเครื่องมือในการเสพสื่อและผลิตสื่อเอง แต่เชื่อว่าแนวทางปฏิรูปสื่อยังมีความสำคัญในยุคนี้ แม้สื่อจะเป็นหนึ่งในหัวข้อของความขัดแย้งในปัจจุบัน และอาจเป็นยุคที่สื่อมีการเลือกข้าง รวมทั้งมีธงในการนำเสนอแล้วก็ตาม แต่ในการทำหน้าที่สื่อจะต้องมีอิสระ และรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นสำคัญในการเรียกร้องการปฏิรูปสื่อ คือการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นธรรม รอบด้าน และบนข้อเท็จจริง ภายใต้สื่อหลากหลายและมีข้อมูลจำนวนมาก “สังคม” ยังคาดหวังข้อเท็จจริงจาก "สื่อหลัก"ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ แม้เป็นสื่อที่นำเสนอได้ช้ากว่าออนไลน์ แต่เป็นข้อมูลแหล่งสุดท้ายที่ประชาชนเชื่อถือ ดังนั้นสื่อจะต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี พร้อมเปิดพื้นที่ ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการที่สื่อนำเสนอข้อมูลได้มีเวทีแสดงออก ถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณขั้นสูงสุดของสื่อ ถือเป็นความใจกว้างและเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพสื่อ "ในยุคที่มีสื่อหลากหลาย ประเด็นสื่อเลือกข้างในยุคนี้เป็นประเด็นตกไป เพราะสังคมไทยมีทางเลือกในการรับสื่อ เห็นได้จากประเทศไทยมีวิทยุชุมชนมากที่สุดในโลก และยังมีทีวีดาวเทียม ถ่ายทอดสดและนำเสนอประเด็นทางการเมืองตลอด 24 ชั่วโมง" นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า แม้จะเป็นยุคที่สื่อเลือกข้าง แต่เชื่อว่าหากทุกสื่อฟังเสียงรอบข้าง และกระแสสังคม การวิจารณ์ เพื่อนำมาปรับวิธีการนำเสนอภายใต้ความขัดแย้ง ถือเป็นทางออกให้สังคมไทย ภายใต้หลักกำกับดูแลกันเองของวิชาชีพสื่อ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการกำกับโดย กสทช.ที่อาจถูกต่อต้าน ภายใต้การทำงานของ กสทช. ได้ดำเนินการปฏิรูปสื่อในเชิงโครงสร้างผ่านเทคโนโลยีระบบดิจิทัล ด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) โดยได้จัดประมูลประเภทธุรกิจ 24 ช่องไปแล้ว คาดจะเริ่มออกอากาศในราว ก.พ.-มี.ค.นี้ "ทีวีดิจิทัล ประเภทธุรกิจ เกิดขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมใหม่ ภายใต้ระบบใบอนุญาต 15 ปี จึงไม่ต้องกลัวอำนาจรัฐ เหมือนระบบสัมปทานในอดีต จึงต้องการให้ ทีวีดิจิทัล ช่องข่าว 7 ช่อง นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบโจทย์ผู้ชม พร้อมสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการกำกับดูแลกันเอง ด้วยการจัดตั้งสภาวิชาชีพ วางกรอบจรรยาบรรณการทำหน้าที่สื่อและกำกับดูแลกันเอง ในแต่ละหมวดหมู่ช่องรายการ เพื่อสร้างมิติใหม่ฟรีทีวีดิจิทัล ที่เป็นอิสระจากรัฐ แต่เชื่อมโยงกับผู้ชม" ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/554454
 • a tin 05 January 2014, 00:00 AM
  ใช้เน็ตสามจี
  ดิฉันใช้เน็ตดีแทคแพคเก็จความเร็วเน็ต5GBใช้ได้ไม่นานก็หมดปรับไปเป็น128mbซึ่งแต่ก่อนยังไม่เป็นสามจีดิฉันใช้เน็ตไม่มีหมดเลยอั้นเค้าเรียกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าค่ะ ดิฉันว่าควรปรับปรุง
  • Tuesday January 21, 2014 00:00
   สอบถาม หรือร้องเรียน ด้านกิจการโทรคมนาคม รบกวนติดต่อ 1200 กด 1 ได้เลยนะครับ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดครับผม // ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ติดต่อเรานะครับ :)
 • jumaji 27 December 2013, 00:00 AM
  โฆษา สุรา
  อยากทราบว่า ปัจุบัน มีการอนุญาติให้มีการโฆษณา "สุรา ทาง ทีวี ดาว์เทียม" ได้หรือเปล่า อย่างเช่นช่อง Fox ไทย ของ True TV ช่วงเวลาประมาณ 01.00 น.เป็นต้นไปจะมีโฆษณา สุรา ยี่ห้อหนึ่งทุกวัน และช่อง ของเวอร์พอย์ ทีวี ก็เริ่มมีการโฆษณา สุรา บ้างแล้ว ทุกวันเหมือนกัน
  • Tuesday January 21, 2014 00:00
   ต้องเรียนว่า กสทช. ยังไม่ได้ออกประกาศใดที่เป็นการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ แต่อาจนำกฎหมายอื่นมาบังคับใช้ได้ คือ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ผมเข้าใจว่า ยังคงใช้หลักการเดิมตามประกาศ อย. เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2549 คือ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. สำหรับการโฆษณาในช่วงเวลา 22.00-05.00 น. กำหนดห้ามโฆษณาในลักษณะเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยให้การโฆษณาในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทเท่านั้น พบเห็นว่ามีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ร้องเรียนได้ที่ สายด่วน กสทช. นะครับ โทร 1200 จะได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกฎหมาย และดำเนินการให้ถูกต้องครับ
 • Hnu 10 December 2013, 00:00 AM
  ความเร็วขั้นต่ำของระบบสามจี
  คือดิฉันได้ทำการซื้อโทรศัพท์มือถือในช่วงปลายปี 2555 ในเครือข่ายของทรูมูฟ เฮช ในแพคเก็ต 799 สิทธิที่ได้รับคือ 1. โทรได้ 450 นาที 2. SMS 400 ข้อความ 3. MMS 100 ข้อความ 4. 3G ได้ 3 GB และเมื่อวันที่ 09/12/2013 ได้โทรสอบถามกับทาง Call center เกี่ยวกับความเร็วของสามจีที่ได้รับ เนื่องจากใช้งานมาประมาณเกือบหนึ่งปี รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับราคาที่จ่ายไป สัญญานล่มบ่อย ใช้ไม่เคยถึง 3gb call center บอกว่าแพคเก็ตนี้ได้ 1M ถ้าอยากได้ความเร็วมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนแพคเก็ต ดังนั้นอยากเรียนสอบถามน่ะค่ะว่าจริงแล้วความเร็วที่ควรจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ เพราะมีความรู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปกับบริการมันไม่คุ้ม เอาเสียเลย รบกวนขอข้อมูลหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  • Wednesday December 25, 2013 00:00
   รบกวนสอบถามไปที่ Call Center ของ สำนักงาน กสทช. 1200 (โทรฟรี) นะครับ ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับวิทยุ - โทรทัศน์ อย่าลืมเรานะครับ :)
 • bikini 07 December 2013, 00:00 AM
  โดนวิทยุชุมชนความถี่ข้างเคียงรบกวน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  โดนสถานีวิทยุ ประเภทชุมชน 105.00 MHz มีการโฆษณา กำลังส่งเกิน 1Kw และสัญญาณรบกวนความถี่ข้างเคียง จนบางพื้นที่รับฟังสัญญาณไม่ได้เลยจากปกติรับฟังได้อย่างชัดเจน กรณีนี้ผมต้องร้องเรียนยังไงครับ
  • Wednesday December 25, 2013 00:00
   เป้นความเดือดร้อน อยากให้รักษาสิทธิ ด้วยการร้องเรียนครับ โทรฟรี 1200 ของสำนักงาน กสทช. ได้เลยครับ... อย่าลืม แจ้งพื้นที่และสถานีที่รบกวนให้ชัดเจนนะครับ เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการได้ (เจ้าหน้าที่ขอบัตรประชาชนแน่นอนนะครับ แต่ไม่ต้องกังวล ชื่อของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในระบบเรื่องร้องเรียนนะครับ)
Categories
Contact