กิจกรรมที่ผ่านมา

กสทช. จับมือกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า จัดเสวนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ท่ี่ผ่านมา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดยคุณศิริวรรณ ฟุ่มเฟือง ผู้อำนวยการ

กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดย ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครอง

กสทช. จับมือสื่อ 11 องค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลกันเอง สร้างมาตรฐานเดียวกัน

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การสัมมนาและการจัดนิทรรศการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการสัมมนาและการจัดนิทรรศการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพบรรยายกาศ "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

Jan 31.2017
share
ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับงาน "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้ความสนใจกันนะค่ะ กิจกรรมดี ...

กสทช. เปิดเวทีเชิญผู้ประกอบการสื่อหารือ การโฆษณาตามที่กฎหมายกำหนด

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด” โดยมีคณะ....
Contact