กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสาร ของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงทีวีดิจิตอล

Apr 04.2019
share
การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงทีวีดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ...

การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคเหนือ

Apr 04.2019
share
วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม เดอะอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่...

กสทช. อบรมการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์

May 17.2018
share
กสทช. อบรมการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ กำหนดให้รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑รุ่นที่ ๒ ร...

สำนักงาน กสทช ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการศึกษาดูงานด้าน “การรู้เท่าทันสื่อและการคุ้มคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”

Apr 10.2018
share
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตรี บุญเจือ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ณ หอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. ...

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ

Apr 05.2018
share
ที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อ และนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนร่วมก...

จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ 2 : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ

Apr 04.2018
share
28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ เดย์ดรีม บีลีฟเวอร์ กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ...
Contact