กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดสัมมนาวิชาการ Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era

Feb 02.2017
share
สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดสัมมนาวิชาการ Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era หรือ สัมมนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุค...

Seminar on Media and Informatin Literacy (MIL) English version

Feb 02.2017
share
Documents&Download Session 3 : Dr. Alice Y.L. Lee Download Prof. Dr. Thomas Bauer Download Session 4 : Elsa Bastien Download ...

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์จากสื่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

Feb 02.2017
share
เมื่อวัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ลำปาง จัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ขึ้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Feb 02.2017
share
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)และสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ที่จังหวัด ลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ

สัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่ายการส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี

Feb 02.2017
share
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช. ระดมความคิดเห็นการจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์

Feb 02.2017
share
กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์
Contact