กำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter)

 

กำหนดการอบรม
หลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์
(Training for Television Sign Language Interpreter)
จำนวน ๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ไฟล์ที่แนบมาด้วย