12. ใครทำหน้าที่อะไรในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบ้าง

 

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ที่มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ประเภท ซึ่งหากเราเข้าใจถึงประเภทต่างๆ ก็จะทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันได้

  1. บริการโครงข่าย (Network Provider) ทำหน้าที่ส่งหรือถ่ายทอดรายการโทรทัศน์มาให้เรารับชม เช่น เคเบิลทีวี บริษัทขายกล่องและจานดาวเทียม เป็นต้น
  2. บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Infrastructure Provider) เช่น ให้เช่าพื้นที่หรืออาคารเพื่อตั้งเสาส่ง เครื่องส่ง สายสัญญาณ ฯลฯ
  3. บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider) ซึ่งก็คือ ผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์ที่เรารับชมกันนี่เอง ซึ่งก็แบ่งเป็นประเภทที่ต้องขอใช้คลื่นความถี่จาก กสทช. เช่น ฟรีทีวี วิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจ เป็นต้น และประเภทที่ไม่ต้องขอใช้คลื่นความถี่ เช่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม เป็นต้น
  4. บริการแบบประยุกต์ (Application Provider) เป็นการให้บริการเสียง ข้อมูล สื่อประสม เช่น การเรียกชมทีวีย้อนหลังบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile TV) ทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) เป็นต้น