24. ผู้บริโภคมีสิทธิอะไรบ้าง

 

ผู้บริโภคสื่อย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้บริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ เนื่องจาก “ผู้บริโภค” ในความหมายทั่วไปหมายถึงบุคคลทั่วไปที่อุปโภคบริโภคสินค้า หรือเป็นผู้ใช้บริการของร้านค้า หรือสถานบริการ ซึ่งสิทธิของผู้บริโภคได้รับการรับรองในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุว่า สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค