25. ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีสิทธิอะไรบ้าง

 

นอกจากจะมีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ยังมีสิทธิเฉพาะ 7 ข้อ ดังนี้

 1. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้บริโภค
 2. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
 5. สิทธิในความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ
 6. สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการสื่อ
 7. สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหาย

รู้หรือไม่ – พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มีหลักการสำคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 5 ประการคือ

 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง
 2. สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 5. สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิข้อ 1-4 ข้างต้น