27. คนทุกคนควรเข้าถึงสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ได้ ใช่หรือไม่

 

เราทุกคนในฐานะผู้รับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ควรได้รับชมโทรทัศน์ ฟังวิทยุได้ โดยมีข้อจำกัดที่น้อยที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทย ประกอบอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไร มีเชื้อชาติ นับถือศาสนา หรือมีความสนใจในเรื่องใด ก็ควรรับชมโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการ ไม่โน้มเอียง หรือชักจูงโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน จะช่วยให้เรามีความรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ หรือหากต้องการก็ควรจะสามารถเข้าถึงสื่อที่สร้างความบันเทิงที่เหมาะสมได้ด้วย