32. การรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีประโยชน์อะไรบ้าง

 

การรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เหมือนเป็นชุมชนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการคุ้มครองตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้

  1. สามารถขอทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  2. เป็นตัวแทนของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในการเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายในการกำกับดูแลสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น
  3. มีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
  4. เป็นหน่วยหรือมีบทบาทในการรับเรื่องร้องเรียนที่จะเชื่อมโยงกับกลไกของ กสทช.

ดังนั้น การรวมตัวกันของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำกับ "ทางสังคม"