34. เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ แสดงพลังได้อย่างไรบ้าง

 

การแสดงพลังของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เป็นกระบวนการทางสังคมประการหนึ่ง ที่สามารถแสดงออกได้ ดังนี้

  1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้บริโภคกับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
  2. การโต้กลับและต่อรองกับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ ละเมิดหรือละเลย ไม่ว่าจะเป็นการส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนร้องเรียนไปที่สื่อโดยตรงหรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง กสทช.
  3. การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการกำกับดูแลต่างๆ เช่น การแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ หรือมีส่วนร่วมในเวทีที่เปิดให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอต่อนโยบายต่างๆ