กสทช. จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผ่านการกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผ่านการกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม ณ โรงแรมบุรีภูศรี บูติคโฮเทลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 โดยงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง เพื่อให้ตัวแทนเครือข่ายและนักศึกษามหาวิทยาลัยมีทักษะและความสามารถในการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์อย่างเข้าถึง เข้าใจ และเข้าร่วมอย่างรู้เท่าทัน เพราะปัจจุบันประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว ซึ่งจะเห็นว่า มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต เราในฐานะผู้บริโภค ซึ่งเป็นได้ทั้ง “ผู้รับสื่อ” และ “ผู้ส่งสื่อ” ยิ่งเสี่ยงต่อการผลิตซ้ำเนื้อหาสื่อที่มีความรุนแรง ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ครอบงำ และสร้างอคติ หากขาดความเข้าใจ การทำหน้าที่ของสื่อ และขาดทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ มีหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การวางรากฐานในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน “การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ” จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาระหน้าที่การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย
 สำหรับ กิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ชวนคิด ชวนคุย “รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และหลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการปฏิบัติการกลุ่ม “เข้าใจ และเข้าร่วม”  โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามหัวข้อประเด็นดังนี้ ละคร/หนัง/วาไรตี้, ข่าว ,โฆษณา, การสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนนักวิชาการ และตัวแทนจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมพูดคุยและรับฟังความเห็นด้วย จากนั้นได้รวมกลุ่มใหญ่อีกครั้ง เพื่อสรุปความคิดเห็นในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่ออย่างเข้มแข็งต่อไป