วิธีการแพร่ภาพโทรทัศน์

       รู้ไหมเทคโนโลยีแพร่ภาพโทรทัศน์ ในปัจจุบันถือได้ว่ามีสื่อกลางหลักอยู่ 4 เทคโนโลยี

1. โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อกเป็นการออกอากาศผ่านเสาสัญญาณ โดยอาศัยคลื่นความถี่และรับชมผ่านสายอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้ง

2. โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิ้ล หรือ เคเบิ้ลทีวี เป็นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล จากต้นทางหรือผู้ให้บริการไปยังกล่องรับสัญญาณตามบ้าน

3. โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นการส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียม และถ่ายทอดสัญญาณต่อลงมายังจานรับสัญญาณและกล่องรับสัญญาณตามบ้าน

4. โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่ให้บริการโทรทัศน์เป็นการเฉพาะ ที่เรียกว่า IPTV ก็ได้

       การเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลที่กล่าวถึงกันทุกวันนี้ เป็นการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล เป็นการก้าวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพการรับชมที่ดีขึ้น และมีความหลากหลายของช่องรับชมและใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-----