59. ครอบครัวจะเท่าทันสื่อได้อย่างไร

       ปัจจุบันสื่อสามารถเข้าถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรา ซึ่งมีทั้งข่าวสารที่ดี ข่าวสารที่แฝงผลประโยชน์ อาจถึงขั้นโน้มน้าวและเปลี่ยนความคิดของเราได้ ดังนั้นถ้าพวกเราขาดการรู้เท่าทัน หรือวิเคราะห์ไม่เป็นก็อาจส่งผลร้ายต่อคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน พ่อแม่จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถปลูกฝังทักษะการเท่าทันสื่อให้กับเด็กได้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การมีวินัยและข้อตกลงร่วมกันในใช้เวลากับสื่อ จะดูโทรทัศน์ หรือบริโภคสื่อมากน้อยแค่ไหน ช่วงไหน รายการไหน เพื่อให้มีเวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมกันด้วย และพ่อแม่ควรจะรับสื่อไปพร้อมๆ กับเด็กเพื่อจะได้มีโอกาสกลั่นกรองว่ารายการใดเหมาะกับเด็กหรือไม่ สามารถที่จะชี้ชวนให้คิดวิเคราะห์ด้วยกันจนเป็นวิถีในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกให้เด็กรับสื่อแบบตั้งคำถาม รู้จักสงสัยจนเป็นนิสัย และควรกระตุ้นให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือให้ใช้ประโยชน์จากสื่อในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่จะต้องมีความกระตือรือร้น ควรจะส่งข้อท้วงติงไปยังผู้ผลิต เจ้าของสื่อหรือร้องเรียนไปยัง กสทช. และหากเห็นว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ก็ควรมีการรวมตัวกันในกลุ่มพ่อแม่หรือไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ ในการทำกิจกรรมที่จะปกป้องลูกหลานของเราให้ได้รับสิทธิที่จะเข้าถึงสื่อดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หรือตามสิทธิที่เด็กพึงได้ ที่จะไม่ถูกเอาเปรียบ ถูกละเมิดจากสื่อ เป็นต้น