66. สื่อต้องมีความรับผิดชอบหรือไม่

       สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน 2 ระดับ คือ การรับผิดชอบที่ต้องทำหรือไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนด และสิ่งที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเป็นเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรม ในทางกฎหมาย สื่อจะต้องได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรอิสระ คือ กสทช. ส่วนเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องที่ กสทช. จะต้องส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมนั้นด้วย