67. เนื้อหาใดที่ไม่อนุญาตให้ออกอากาศ

       เนื้อหาที่ถือว่าผิดกฎหมายของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์โดยตรง ไม่สามารถนำมาออกอากาศได้ คือ เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ในการออกอากาศรายการต่างๆ สื่อกระจายเสียง-โทรทัศน์ มีข้อระวังการออกอากาศทั้งในเรื่องการรายงานข่าวที่ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีความสมดุล ปราศจากการบิดเบือนหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัว มีข้อมูลเชิงประจักษ์และเที่ยงตรง ทั้งนี้ รายการที่ต้องระมัดระวังคือรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือการนำเสนอประเด็นความขัดแย้งของสังคม รวมไปถึงการชิงโชค แจกของรางวัล การเล่นพนัน การแสดงถึงความรุนแรง ก่ออาชญากรรม ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วย