68. กฎหมายอื่นๆ ห้ามรายการหรือการโฆษณาอะไรบ้าง

     นอกจากกฎหมายที่กำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการออกอากาศรายการของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์แล้ว สื่อยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งที่เป็นเรื่องของการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งก็เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังมีกฎหมายที่ระบุห้ามการนำเสนอหรือการโฆษณาอีกด้วย เช่น การห้ามไม่ให้ชักจูงหรือให้มีการพนัน การห้ามแสดงเรื่องการสูบบุหรี่ การกำหนดช่วงเวลาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเรี่ยไรในทางศาสนา ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของสังคมทั้งสิ้น