69. พูดภาษาไทยไม่ชัด ออกอากาศได้หรือไม่

       กฎหมายที่กำหนดให้ทุกคนที่จะพูด อ่าน และประกาศทางสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ จะต้องผ่านการทดสอบและได้ใบผู้ประกาศก่อนนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตอนนี้ กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดนโยบายให้ผู้สนใจขอทดสอบเพื่อให้ได้ใบผู้ประกาศอีกครั้ง โดยไม่ถือเป็นการบังคับแต่ให้ทำด้วยความสมัครใจ การทดสอบยุค กสทช. คงจะไม่เน้นพูด ร เรือ และควบกล้ำให้ชัดเพียงอย่างเดียว เพราะจะต้องมีการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณกันก่อน เพื่อให้ผู้ประกาศ พิธีกรและนักจัดรายการเป็นตัวอย่างที่ดี จัดรายการที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามสมควรแก่ประเภทกิจการนั้นๆ ซึ่งเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น