72. ความเหมาะสมของเนื้อหาจะพิจารณาอย่างไร

       การจัดระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่จะระบุช่วงวัยของผู้ชมที่เหมาะจะชมรายการนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยสื่อโทรทัศน์จะต้องจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการและกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภทด้วย

1. รายการสำหรับเด็กปฐมวัย ผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมอายุ 3-5 ปี

2. รายการสำหรับเด็ก ผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมอายุ 6-12 ปี

 

3. รายการทั่วไป ผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมทุกวัย

4. รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ขึ้นไป

5. รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป

6. รายการสำหรับผู้ใหญ่ อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม