73. เราจะคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่ไม่เหมาะสมอย่างไร

       สื่อส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น แม้ว่าส่วนหนึ่งของละคร อาจเป็นเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริง แต่เด็กและเยาวชนอาจมีภูมิคุ้มกันต่ำและไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้ อันเนื่องมาจากวัยเด็กและเยาวชนถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Model) เป็นส่วนใหญ่ ความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแบบที่มีอิทธิพลสูง ได้แก่ ดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง จะทำให้เด็กเกิดกระบวนการจดจำพฤติกรรมของตัวแบบไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบและยิ่งถ้ามีแรงจูงใจที่จะเลียนแบบ ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เด็กแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นในเมื่อสื่อเป็นเสมือนเครื่องมือผลิตซ้ำทางความคิด (Cultural Reproduction) จึงทำให้สื่อกลายเป็นต้นแบบสำคัญที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมของมนุษย์ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเวลาให้แก่รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การสร้างให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในอนาคต