การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

       ด้วยคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

       ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร

1.1 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : regulation.content@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...”

1.2 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยวงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. ...”

1.3 ทางโทรสาร: 02-2718-4426 โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...”

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556 - วันที่ 22 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 30 วัน

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) โทรศัพท์หมายเลข 02-271-0151-60 ต่อ 615,617

  • กำหนดการ_30082556.doc (484 KB)
  • แบบตอบรับ.docx (19 KB)
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะฯ.docx (15 KB)

-----

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)