ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ” เพื่อการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อประเด็น สำคัญดังกล่าว อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและหน้าที่สื่อมวลชนร่วมกันต่อไปในอนาคต

       จึงขอเรียนเชิญภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา โดย ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ ภายในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะผู้ส่งแบบตอบรับ จำนวน ๘๐ ท่านแรก เท่านั้น

กำหนดการ

หัวข้อ “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ”

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม Sapphire I-II ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

***************************************

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. นำเสนอรายงาน “การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการ” โดย คุณศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์ นักวิจัยในโครงการติดตามนโยบายด้านกิจการกระจายเสียงของ กสทช. สหพันธ์วิทยุวิทยุชุมชนแห่งชาติ

๑๐.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. เสวนาในหัวข้อ “นโยบาย กสทช. กับการกำกับดูแลกิจการวิทยุและทิศทางในอนาคต”

ประเด็นการเสวนา

  1. กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต
  2. การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิทยุ
  4. ทิศทางในอนาคต : วิทยุดิจิตอลกับการจัดสรรคลื่นความถี่

วิทยากร

  • ดร. จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. นพนันท์ วรรณเทพสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
  • คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
  • ดำเนินรายการโดย คุณชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา


๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ สรุปและปิดการสัมมนา
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

-----------------------------------------------

>> Download (แบบตอบรับการสัมมนา.doc 30KB)<<

ขอขอบคุณ
http://www.supinya.com