78. การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มมีมิติอะไรบ้าง

การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนทุกกลุ่มจึงมี 4 มิติ ด้วยกัน คือ

  1. การทำให้สื่อมีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ ให้เกิดความทั่วถึง ของสื่อทุกประเภท
  2. การสร้างเทคโนโลยี การบริการ และข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  3. การสนับสนุนให้การรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับชม-ฟัง
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นสากลสำหรับทุกคนให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารพื้นฐาน หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน