80. รายการวิทยุ-โทรทัศน์ มีแต่สำหรับคนทั่วไป กลุ่มเฉพาะจะมีสื่อของตัวเองบ้างได้หรือไม่

       การถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารนั้น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความพิการทางการได้ยินหรือการมองเห็น ปัญหาประสิทธิภาพทางการมองเห็นของผู้สูงอายุ หรือปัญหาของผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการรับรู้ข่าวสารได้ หรือรายการโทรทัศน์ที่มีภาษามือยังมีจำกัด ซึ่งเป็นข้อจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารโดยปริยาย

       มาตรการสำคัญอีกประการหนึ่งที่นำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคมคือ การสร้างโอกาสให้กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเสมอภาค ตามสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงจะได้รับตามแนวทางของระบบประชาธิปไตย เช่น การจัดให้มีบริการภาษามือ หรือบริการคำบรรยายแทนเสียง (Caption) สำหรับคนที่มีข้อจำกัดด้านการได้ยิน การจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประเด็นหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อ