81. เด็กและเยาวชนควรบริโภคสื่ออย่างไร

       เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีวันละหลายๆ ชั่วโมง ดังนั้นรายการโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและความประพฤติของเด็ก การเลือกรายการที่ดีเหมาะสมตามวัย จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสังคมและพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในทางกลับกันหากเลือกรายการที่ไม่เหมาะสมจะเกิดผลลบต่อความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงหากเลี่ยงไม่ได้ในการรับชมรายการที่ไม่เหมาะสม ก็ควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำอยู่เคียงข้าง รายการทีวีเด็ก อธิบายง่ายๆ ก็คือรายการที่มุ่งจัดให้เด็กดูเข้าใจได้สนุกสนานและได้ความรู้ได้ประโยชน์จากรายการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ที่สำคัญภาพความรุนแรงการแสดงบทเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม รวมถึงภาษาที่หยาบคายไม่ควรจะมีในรายการสำหรับเด็ก