แนวโน้มการให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗

       ดิจิตอลทีวี มีแนวโน้มจะให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่ต่างๆ ตามแผนการดำเนินการติดตั้ง และกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก) ในปีที่ ๑ จำนวน ๑๑ สถานี ดังนี้

ลำดับ

แผนการติดตั้งสถานี

(สถานีหลัก)

กำหนดการให้บริการ
๑. กรุงเทพมหานคร ๑ เม.ย. ๒๕๕๗
๒. นครราชสีมา ๑ เม.ย. ๒๕๕๗
๓. เชียงใหม่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๗
๔. สงขลา ๑ เม.ย. ๒๕๕๗
๕. อุบลราชธานี ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๖. สุราษฎร์ธานี ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๗. ระยอง ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๘. สิงห์บุรี ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗
๙. สุโขทัย ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗
๑๐. ขอนแก่น ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗
๑๑. อุดรธานี ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗

-------------------------------

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)