87. ทำอะไรได้บ้างนอกจากมาร้องเรียนที่ กสทช.

       นอกจากจะสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน กสทช. แล้ว อาจร้องเรียนไปที่สถานีนั้นๆ โดยตรงหรือที่องค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคม สภา สหพันธ์ ที่ผู้ประกอบกิจการรวมตัวและจัดตั้งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเนื้อหารายการ สามารถร้องเรียนได้ที่สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) (http://www.pbcthailand.com/) หรือหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (http://www.thaibja.org) นอกจากนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์บางแห่ง เช่น ไทยพีบีเอส มีแผนกรับเรื่องร้องเรียนของผู้ชมผู้ฟังโดยเฉพาะ

       ในอนาคตเมื่อมีมาตรฐานทางจริยธรรม และกลไกกำกับดูแลกันเองที่ชัดเจนแล้ว ผู้ประกอบกิจการน่าจะต้องพัฒนาการบริการโดยจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด