ผู้บริโภคกับสัญญาโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

 

       เมื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร หรือรายการมากกว่าช่องฟรีทีวีทั่วไป จึงเลือกใช้บริการบางประเภทที่ต้องมีการทำสัญญา เช่น โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และจะต้องทำสัญญากับผู้ให้บริการนั้น ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายก็มีสัญญาที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้บริโภคอย่างเราอาจถูกเอาเปรียบได้จากการที่ผู้ให้บริการกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการ ในลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือขัดต่อข้อกำหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕

       ด้วยเหตุนี้ กสทช. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต้องแก้ไขสัญญาและปฏิบัติตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เรา ซึ่งเป็นผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง

       ข้อสำคัญที่ผู้บริโภคต้องทำ คือ อ่านข้อความในสัญญา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ โดยหากเห็นว่าสัญญา ที่ทำไปนั้น มีความไม่ธรรม เช่น ไม่รับผิดชอบใดๆ ในสัญญา หรือว่าไม่ทำตามสัญญาที่ทำไว้ หรือมีเงื่อนไขในการให้บริการแต่ก็ไม่ทำตามเงื่อนไข รวมไปถึงการระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ร้องเรียนไปที่ผู้ประกอบกิจการรายนั้น และหากไม่ได้รับการแก้ไขก็สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ได้ที่สายด่วนโทรฟรี ๑๒๐๐

-----

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)