84. ร้องเรียนอย่างไรให้ครบองค์ประกอบ

เพื่อให้เรื่องที่ร้องเรียนมีความสมบูรณ์และเข้าสู่การพิจารณาได้ จำเป็นต้ององค์ประกอบ ดังนี้

  1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ติดต่อได้
  2. สำเนาประจำตัวประชาชน
  3. ชื่อและที่อยู่หรือที่ตั้งของผู้ประกอบกิจการที่จะร้องเรียน
  4. ข้อเท็จจริง หรือการกระทำที่เป็นเหตุของการร้องเรียน
  5. พยาน เอกสาร และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ความประสงค์ที่ให้ใครดำเนินการอะไร
  7. ลายมือชื่อ (ในกรณีส่งหนังสือร้องเรียน)