กสทช. ลงนาม MOU เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

       เมื่อวานนี้ (๓๑ มี.ค. ๕๗) กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ประวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง สำนักงาน กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคสากล โดย นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ Ms.Indrani Thuraisingham สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคนานาชาติ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.

       นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค (มพบ.) และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสากล (Consumers International (CI) ซึ่งจะดำเนินการจัดการลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)

       ข้อตกลงความเข้าใจในการร่วมมือครั้งนี้ มีระยะเวลาต่อเนื่อง ๓ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ องค์ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีกรอบความร่วมมือ ดังนี้
       ๑) การจัดสัมมนา เสวนา ประชุม หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อื่นๆ
       ๒) การพัฒนาบุคลากร (ของ สำนักงาน กสทช.) ด้วยวิธีการต่างๆ
       ๓) การสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
       ๔) การแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์เอกสารหรือแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ

       สำหรับกิจกรรมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
       ๑) การสัมมนาระดับนานาชาติ International Conference: Consumer Protection in the Digital Age ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
       ๒) การอบรมพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภค
       ๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับพื้นที่ (จังหวัด) โดยจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ มพบ.

       กสทช.สุภิญญาฯ เปิดเผยว่า การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งมีทั้งเรื่องของการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายผู้บริโภค การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกระบวนการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ รวมไปถึงเรื่องของการสร้างให้ผู้บริโภค ในฐานะพลเมือง มีความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิของตน มีความรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์อีกด้วย ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานทั้ง ๒ ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้แทนของผู้บริโภค น่าจะช่วยให้การดำเนินการเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อฯ ของ กสทช. เกิดการมีส่วนร่วมและมีแนวโน้มที่จะเป็นไปด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

       สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ๒ องค์กร มพบ. ได้ที่ http://www.consumerthai.org และ CI ได้ที่ http://www.consumersinternational.org รับผิดชอบการดำเนินการโดย สำนักงาน กสทช. กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๘๒ Website: http://bcp.nbtc.go.th และ FB: http://www.facebook.com/con.rights

-----

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)