ห้ามออกอากาศรายการหรือการโฆษณาเกี่ยวกับการเล่นการพนัน

       เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเรียนให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาเกี่ยวกับการพนันที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฏหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการพนัน และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ตามประกาศของ คสช.

       ทั้งนี้หากผู้บริโภคพบเห็นการออกอากาศหรือการโฆษณาที่เข้าเครือข่ายการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงาน กสทช. สายด่วน โทรฟรีฯ 1200

-----

BCP TEAM
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)