ฅ.ทันสื่อ

       “คน ทัน สื่อ” เฮ้!

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ขึ้น ณ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันสื่อ

       กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับประชาชน จากความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากลไกและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 20 สถาบันทั่วประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

       กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ คุณตรี บุญเจือ จากสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการการรู้เท่าทันสื่อและกิจกรรมฐานการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ พร้อมกับเวทีพูดคุยพิเศษกับนักแสดงชื่อดังขวัญใจวัยรุ่น เต้ย - จรินทร์พร จุนเกียรติ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสื่อ” โดยนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “คน ทัน สื่อ” ครั้งต่อไป พบกันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี