'น้องดูดี' เตือน สอบถามก่อนตัดสินใจเลือก

       ปัจจุบันเริ่มมีการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประชาชนที่ประสงค์จะรับชมบริการโทรทัศน์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล ทีวีในตัว (Integrated Digital Television หรือ iDTV) หรือต้องจัดหาอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอล (Set Top Box) ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบอนาลอก เพื่อรับชมบริการดังกล่าว เป็นเหตุให้ประชาชนสนใจซื้อประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่สามารถ ใช้รับชมบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทางเทคนิค ของ กสทช. บนฉลากสินค้า โดยมีข้อความว่า “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี” และ “Hologarm กสทช. Class A Broadcast” แต่ปรากฏว่ามีร้านค้า หรือห้างร้านบางแห่ง โฆษณาเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบอนาลอก ว่าสามารถรับชมบริการในระบบดิจิตอลได้ โดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการรับชมบริการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอลนั้น จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กล่อง Set Top Box เพิ่มเติมก่อน จึงจะสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ หรือมีข้อความที่เป็นรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แต่ใช้ตัวอกษรขนาดเล็กมาก ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถอ่านหรือมองเห็นได้ชัดเจน การโฆษณาดังกล่าวจึงอาจใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง และอาจก่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าและ บริการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มีโทษจำคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ ผู้บริโภคจึงควรสอบถามพนักงานขายให้ชัดเจนว่า เครื่องรับโทรทัศน์มีภาครับสัญญาณ ดิจิตอลทีวีในตัว (Integrated Digital Television หรือ iDTV) หรือไม่ หรือต้องติดตั้งกล่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Set Top Box) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้า ที่มา: ocpb.go.th/