กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา และสมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีบริการที่ส่งเสริมให้คนพิการรับรู้ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 2.การบริการคำบรรยายแทนเสียง (Caption) 3.การบริการภาษามือ (Sign Language) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โทรศัพท์ 02-271-0151 ต่อ 453 โทรสาร 02-271-0151 ต่อ 454 หรือทาง www.facebook.com/con.rights

-----
BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)