กสทช. จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-11.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

       สำหรับการจัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ 5 (10) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 กรณีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการหรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เกิดความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้บริโภคที่ร้องเรียนมายังสำนัก งาน กสทช. เพื่อขอให้สถานีทุกช่อง ปรับระดับเสียงทุกช่วงการออกอากาศให้เท่ากัน เนื่องจากช่วงที่โฆษณาระดับเสียงจะดังกว่าปกติ ทำให้ผู้ชมต้องปรับเสียงโทรทัศน์ตลอดเวลา

       อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาในกรณีนี้ ทาง สำนักงาน กสทช. ได้มีการศึกษาการวัดและประเมินผลระดับความดังของเสียงในกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณา ซึ่งก้อได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. จัดทำประกาศดังกล่าวขึ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 2 ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการออกอากาศ รายการ โฆษณา โดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในลักษณะบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือโฆษณา ที่เป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อเสนอแนะสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป(European Broadcasting Union) (EBU) และถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ โดยให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
◘◘◘◘◘◘
ระดับความดังของเสียง(Audio Loudness) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประเด็นเทคนิคเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ในกิจการโทรทัศน์