การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับโฆษณาในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์

ในวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช.