ข้อมูลเดือนเม.ย. 58 ชี้ในเวลา 1 นาที มียอดผู้ชมทีวีทุกระบบ 6.21 ล้านคน เป็นผู้ชมดิจิตอล 6 ช่องเดิม 3.42 ล้านคน ช่องดิจิตอล 21 ช่องใหม่ 1.37 ล้านคน และช่องดาวเทียมและเคเบิล 1.41 ล้านคน

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผย ผลการวิเคราะห์สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จากข้อมูลล่าสุดในเดือนเมษายน 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวนผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า จากเดิม 1 นาที มีผู้ชมจำนวน 424,708 คน ในเดือนเมษายน 2557 เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 1,373,860 คน ในเดือนเมษายน 2558 ในขณะที่ผู้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 6 ช่องเดิม ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5  ช่อง 7 MCOT ช่อง 11 และไทยพีบีเอส ลดลงจากเดิมร้อยละ 20.82 จากเดิมที่ในเวลา 1 นาทีมีจำนวนผู้ชม 4,327,130 คน ในเดือนเมษายน 2557 ลดลงเป็น 3,426,250 คน ในเดือนเมษายน 2558 และในส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ช่องดาวเทียมและเคเบิลพบว่า มีจำนวนลดลงจากเดิมร้อยละ 34.95 จากเดิมที่มีจำนวนผู้ชม 1 นาที 2,181,000 คน ในเดือนเมษายน 2557 ลดลงเป็น 1,418,760 คน   ในเดือนเมษายน 2558 สำหรับภาพรวมทั้งหมดของการรับชมโทรทัศน์ในเดือนเมษายน 2558 พบว่า ยอดผู้ชมโทรทัศน์ในทุกระบบ ใน 1 นาที มีจำนวน 6,218,880 คน ซึ่งลดลงจากเดือนเมษายน 2557 ที่มีผู้ชมจำนวน 6,932,840 คน คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 10.30 นายฐากร กล่าวว่า ในจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ใน 1 นาทีทั้งหมด 6,218,880 คน ในเดือนเมษายน 2558 มีผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่ คิดเป็นร้อยละ 22.09 มีผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 6 ช่องเดิม คิดเป็นร้อยละ 55.09 และมีผู้ชมโทรทัศน์ช่องดาวเทียมและเคเบิล คิดเป็นร้อยละ 22.81 โดยสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่ในเดือนเมษายน 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 22.09 ถือว่ามีการเติบโต ที่ค่อนข้างเร็วหากเปรียบเทียบกับบางประเทศที่มีการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลก่อนหน้าประเทศไทยไปแล้วหลายปีอย่างประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใช้ระยะเวลา 7 ปี ในการเพิ่มสัดส่วนการรับชมช่องรายการใหม่ในระบบดิจิตอลมาอยู่ที่ร้อยละ 22 ในขณะที่สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่ของประเทศไทยเติบโตเป็นร้อยละ 22 ภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ นับเป็นผลจากการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น การแจกคูปองของสำนักงาน กสทช. ที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรวมถึงหลักเกณฑ์ Must Carry ที่ทำให้ประชาชนสามารถรับชมช่องรายการใหม่ในระบบดิจิตอลผ่านทางเคเบิลหรือดาวเทียมได้