บอร์ดกระจายเสียงแถลงผลการประชุมประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2558

       วันนี้ (3 มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (ททบ.5) กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) และบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)(ช่อง 9 modern nine) ตามที่ทั้ง 4 ช่องได้ส่งมา และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เร่งรัดการส่งแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทยก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

       แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของไทยพีบีเอส เสนอมา 6 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2558 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 2 สถานี
  • ระยะที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 12 สถานี
  • ระยะที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 11 สถานี
  • ระยะที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 13 สถานี
  • ระยะที่ 5 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 11 สถานี
  • ระยะที่ 6 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 3 สถานี


       แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 5 เสนอมา 2 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกจำนวน 4 สถานี
  • ระยะที่ 2 16 มิถุนายน 256 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 37 สถานี


       แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 11 เสนอมา 1 ระยะ คือ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 สถานี แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 9 เสนอมา 1 ระยะ คือ 16 กรกฎาคม 2561 จำนวน 36 สถานีที่ประชุม กสท. มีมติไม่รับข้ออุทธรณ์คำสั่ง กสท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ของกรมประชาสัมพันธ์ กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตการติดตั้งตั้งขยายโครงข่ายและให้บริการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรการทางปกครองให้ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท และหากยังไม่สามารถทำตามตามเงื่อนไขได้ ก็จะพิจารณามาตรการทางปกครองที่สูงขึ้น และให้จัดทำมาตรการเยียวยาช่องรายการที่ใช้บริการโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ และให้ทำการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคให้ทราบถึงสาเหตุของความล่าช้า นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ไม่รับหนังสือขอความเป็นธรรมของบริษัท ทีวี จำกัด หรือช่องพีซทีวี โดยที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้วว่าคำสั่งของ กสท. ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ หากช่อง พีซ ทีวี ไม่พอใจในมติของ กสท. สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปได้ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317 โทรสาร : 0-2290-5241