กสทช. จับมือกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า จัดเสวนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

       เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ท่ี่ผ่านมา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดยคุณศิริวรรณ ฟุ่มเฟือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า) โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่า เพื่อส่งเสริมสมาชิกชาติพันธ์และชนเผ่า ในฐานะผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

       ภายในงานได้จัดการเสวนาในประเด็น กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในปัจจุบัน สิทธิผู้บริโภค มิติการคุ้มครองผู้บริโภค และปัญหาที่พบในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อีกทั้งระดมความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันและสามารถสร้างกระบวนการทำงานในการเข้าถึงสื่อ การรับรู้ข่าวสาร ข้อดีและข้อเสียของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

 

-------------------------------

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)