การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

        วันนี้ (16 พ.ค.57) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ได้มีการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการเสอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ให้แก่ผู้ที่สนใจจะขอรับเงินสนับสนุนการทำโครงการจากกองทุนฯ โดยีนางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เปิดประธานกล่าวเปิดงานและที่มาของการจัดงาน

       มีการจัดการเสวนาเพื่ออธิบายกรอบและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของกองวิจัยฯ ประจำปี 2557 โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ต่อจากนั้นให้ผู้ร่วมเข้าได้ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยกับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อรับทราบวิธีการและแนวทางการเขียนโครงการในประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนพิการ การคุ้มครองผู้บริโภค และการรู้เท่าทันสื่อ

1. ศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
1.1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนฯ
1.2 ประกาศ เรื่อง กรอบจำนวนเงิน วิธีการพิจารณาจัดสรรและการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
1.3 กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.4 แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

1.5 แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ

  • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการรายไตรมาส
  • แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี
  • แบบรายงานฉบับสมบูรณ์

1.6 สัญญาการรับทุนฯ มาตรฐาน
2. ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2557

  • คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์


3. ยื่นแบบคำขอ โดยแนบเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด : ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
4. กระบวนการพิจารณา
4.1 สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติ (ไม่เกิน 15 วัน)
4.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอความเห็น (ไม่เกิน 105 วัน)
4.3 คณะกรรมการ กสทช. พิจารณา
4.4 ประกาศแจ้งผล
5. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ
6. ดาวน์โหลด "ใบประกาศประชาสัมพันธ์ การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ"

-----

BCP TEAM
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)