การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผูู้บริโภคเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการสิ้นสุดสัญญารวมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกของ ทรู วิชั่นส์

       วันนี้ (20 พ.ค. 57) ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริโภคเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการสิ้นสุดสัญญารวมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกของ ทรู วิชั่นส์ ในหัวข้อ "หมดสัญญาสัมปทาน ทรู วิชั่นส์ คุ้มครองสมาชิกอย่างไร" โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และคณะสื่อมวลชน ผู้แทนจาก อสมท. ตัวแทนสมาชิกทรู วิชั่นส์ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกของ ทรู วิชั่นส์ ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-----

BCP TEAM
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)